Page 15 - kragujevac 2015
P. 15www.kragujevacke.rs Четвртак, 1. јануар 2015. 15
Синдикати


ГОДИНА ВИЂЕНА ОЧИМА ЗАСТУПНИКА РАДНИЧКИХ ИНТЕРЕСА
Радници – последња рупа на свирали


Зоран Михајловић,
секретар Већа Савеза
самосталних синдиката
Славољуб Ђоковић Србије
председник Регионалног одбора Положај запослених у
АСНС Србији данас је на врло
ниском нивоу, а додатно је
1.Данашњи статус радника је, угрожен доношењем новог Закона
благо говорећи, никада гори, јер о раду и умањењем права запосле-
овај нови либерални Закон о раду них. Запослени су због тога у врло
ништа добро није донео радницима, осим тешкој ситуацији, јер су стално под
страха и стрепње за будућност. Наиме, претњом од добијања отказа што је
овакав Закон о раду не познаје законодав- последица велике незапослености.
ство ни једне модерне европске државе,
тачније овакви закони су у Европи постојали средином и крајем 19. Држава апсолутно ништа не
века све док се радничка класа није изборила за елементарна људска и ради како би се овај тежак
радничка права. положај поправио већ, на-
против, под плаштом довођења стра-
2. Држава је донела Закон о раду не узимајући у обзир пред- них инвестиција и улагања, додатно
логе и сугестије радника, јер су синдикалне вође које су у име урушава стечена права радника.
радника преговарале сви до једног уцењени и компромитовани.
Сетите се само напада режимских средстава информисања и откривања Синдикати перманентно
наводне нелегалне имовине синдикалних вођа. Да је то истинито ваљда указују на кршење закона
би исти били до сада оптужени и процесуирани, а не награђени местом од стране послодаваца и
поред министра рада на свим скуповима и трибинама. инсистирају на његовом дослед-
ном спровођењу. Мислимо да би
Да би синдикати добили улогу која им припада основни услов увођење у наш правосудни систем
је да постоји радничка класа. У земљи где се свакога дана врши судова рада, какви постоје у раз-
отпуштање радника, свака синдикална активност представља чин вијеним земљама Запада, значај-
високог ризика. Наиме, база синдикалних активности мора настати у фа- но унапредио заштиту запослених
брикама које запошљавају већи број радника, а не у фирмама са беззна- у Србији. Такође, нисмо задовољ-
чајним бројем радника јер они не представљају никакву снагу. Тачније, ни ни стањем социјалног дијалога
синдикати треба да се удруже да би се заједно лакше изборили за рад- у нашој земљи, пошто би се њего-
ничка права. Причати о синдикатима у земљи где индустрија такорећи вим унапређењем у знатној мери
не постоји, а најјачи синдикати су у ЕПС, полицији и органима државне ситуација поправила.
управе, док у привредник организацијама које су приватизоване посло-
давци углавном не дозвољавају синдикалне активности – је илузорно. Приредио/ла: !!!
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20