Page 2 - kragujevac 2015
P. 2


2 Четвртак, 22. децембар 2013. www.kragujevacke.rs
2 КРАГУЈЕВАЧКЕ
www.kragujevacke.rs
Четвртак, 1. јануар 2015.
Грађани Грађани
NOVO Милена Добрић, Мирослав Анкица Трнавац,
Jelena Radoji~i}
Miroqub
Ivana Savi}
незапослена
Аксентијевић, ТВ
студент
profesor
Jablan~i}
dipl. ma{inski
сниматељ
1. Никакве проме­
1. Нећу је памтити
kwi`ar:
engleskog jezika:
in`ewer:
не се нису десиле
1. Годину ћу пам­
ни по чему посеб­
1. Pamtim je po
1. Ho}u, po dragim
1. Pamti}u je po
и очекујем још го­
тити по бицик­
но, изгубила сам
qudima i
lepom, udala sam
politi~kim
GODI посао и то је нај­ листичкој тури по ру следећу годину.
prijateqima, bilo
se ove godine.
izjavama i
2. Немам више где
гора ствар.
Европи. То је била
mi je predivno sa
2. Uvek imam
neprimenom u
2. Немам, зато сам
каиш да затегнем,
wima.
praksi.
хуманитарна ак­
velika o~ekivawa,
2. Radujem se, ali
meni }e sigurno
ција, тако да сам
и отишла из земље.
2. Ra~unam da }e
све сам затегла и
biti boqa od
те рупе су попу­
дао допринос за
finansijski }e
3. Пуно љубави,
biti boqa.
[WA среће, пара и оно што би свако sigurno biti te`a. prethodne, a gora od naredne.
цале.
помоћ угроженима од поплава.
2. Мислим да свима нама то стр­
пожелео са 22 године.
3. Прво здравље, али мој партнер
пљење брзо измиче и ако се ништа
каже прво новац, јер кад немаш
новац, нећеш имати ни здравље,
Јелена Ћуковић,
не промени не знам какав ће ис­
Marko Markovi}
Aleksandar
Vawa \or|evi}
student ekonomije:
dipl. ekonomista:
1. Ништа посебно
3. Да ми ништа не буде гора него
ANKET A рачунополагач ход да буде. Jovanovi} чиме ћеш се лечити.
1. Nemam ba{
konobar:
1. Pamtim je samo
лепо ми се није
Милан
2014. година.
1. Po lo{em,
десило, све је исто,
Чимбуровић,
1. Хоћете ли по нечему лепом и добром памтити 2014. годину, или же­ ne{to naro~ito po Светозар Милић, po tome {to, hvala
~emu }u da je
imao sam
Bogu, nije ba{
фудбалски тренер
промена власти
1. Ho}ete li 2013. upamtiti po ne~emu lepom ili pamtim, osim {to пензионер bila negativna.
лите да је што пре избаците из сећања као лошу и ружну и на личном
neodlo`ne,
1. Мени је добро
у граду је нешто
ne`eqene obaveze.
и на ширем плану? je to bila godina 1. Гледајући целу 2. Uvek se radujem
dobrom u li~nom i dru{tvenom `ivotu, ili
било, али сам ра­
ново, сад да ли ће
2. Имате ли стрпљења, како актуелна власт сугерише, да и 2015. годину rekonstrukcije земљу, годину су novoj godini,
2. Nadam se da }e
бити добро или ло­
зо чаран по пита њу
biste radije da je bacite na sme}e zaborava?
истрпите као тешку, све надајући се да ће следеће бити боље? Vlade. biti dobra, nisam izgubila tu
ше, видећемо.
2. Radujete li se 2014. ili strepite da }e ona biti 2. Имам стрпљења, биће сигурно обележиле попла­ земље јер се ни шта
odlazim
2. Svi najavquju da
crtu detiwstva.
3. Шта бисте себи пожелели у 2015. години?
ве и велике патње
не побољша ва.
te`a i gora od ove i nekoliko prethodnih? }e biti boqe, o~ekujem, nadam se. na Kopaonik, radi}u... Nadam se, bi}e boqa.
људи у поплавље­
2. Сви мислимо
боље, нема назад, морамо да иде­
Анкетирала Виолета Глишић
мо само напред. ним зонама. би ће нам боље. Да
Раца Милетић, Anketirao Aleksandar Joki}evi} 3. Пуно здравља, среће, пара, љу­ 2. Нема другог из­ би се нешто променило фале нам
Никола Вуковић,
пензионер ученик средње бави. лаза, морамо да до бри кадрови.
1. Углавном је све школе имамо стрпљења. 3. Само здравље.
Nikola
Milica Novi~i}
Ivan Grujin
било солидно. Ло­ 1. Памтићу је по Du{an \or|evi} 3. Да некако преживимо као и ову Ana
Маја Гуџић,
Jevremovi}
student istorije:
Milosavqevi}
dipl. ekonomista:
u~enica Prve
ше је што ми је другом месту у ко­ студент годину и да будемо здрави. Мила Јанковић,
1. Naravno da
1. Li~no, pamti}u
ekonomista:
opti~ar:
gimnazije:
отац погинуо, а шарци, то ме је об­ 1. Било је и добрих pamtim, meni je дипломирани
je, nadam se, po
1. Bila je
1. Svaki trenutak
1. Bila je dobra,
остало није било радовало, а у нову и лоших догађаја, Марина Гошић, правник
zavr{enom
uobi~ajena, bez
li~ni i
mi je lep.
uspe{na, mislim
страшно. Десиле улазим срећан и у суштини ништа студент 1. Желим што пре
fakultetu - za koji
velikih promena.
dru{tveni `ivot
2. Uvek se
na sredwo{kolske
су се политичке задовољан у љу­ битно ми се није 1. Ништа значајно да је заборавим.
2. O~ekujem boqe,
prilagodim
dan.
povezan, pre svega
uspehe.
промене. бави, завршавам десило у овој го­ се није промени­ 2. Стрпљење по­
mada strepim.
2. Siguran sam da
situaciji,
po uspehu KK
2. Radujem se,
2. Имам пуно поверење у нову школу и уписаћу факултет. дини, а у држави ло. Ја ћу се сећати лако измиче јер
}e biti gore, a
„Radni~ki”,
a o~ekujem
slede}a godina mi
власт и сигуран сам да ће нам би­ 2. Стрпљења имам још мало, али је већа криза него 2014. као лоше јер овакво стање мно­
ina~e, ~emu da se
da }e 2014.
ulazak u Evro kup
je jo{ va`nija,
ти боље. већ почињем да размишљам да radujem, bi}u nezaposleni i „fajnal for” ABA lige. godina biti jo{ boqa.
сам се разболела.
го дуго траје. На­
прошле године.
zbog upisa fakulteta. Bi}e to ili
3. Фамилији и деци желим добро идем преко гране. istori~ar. 2. Radujem se drugoj fazi род је већ престао
2. Немам више стрпљења, тотални
2. Морам да има
pravni ili politi~ke nauke,
здравље и да ми се синови ожене. 3. Љубав и здравље. сам песимиста што се тога тиче и Evro kupa. стрпљења јер не­ да се нада.
me|unarodni odnosi.
не верујем да ће бити боље. мам избора, али 3. Најважније је здравље и остати
Милосав Весна 3. Немам неке велике жеље само не мислим да ће се нешто проме­ читав у свему овоме.
Nenad Popovi}
Dubravka Savi}
Милисављевић, Милутиновић, да су моји најближи здрави и ако нити следеће године. Ksenija
Vuk Stani{i}
Slavica
пензионер машински може да нам буде мало боље. 3. Уређенију државу и здравље. Be}arevi}
fizioterapeut:
ekonomista u
\or|evi}
Нада Арсић,
gra|evinski
1. Прошла година 1. Radije bih je turizmu: dermatolog: profesor
инжењер
лекар
tehni~ar:
је за мене била zaboravila, dva 1. Diplomirao Зоран Грбовић, fizi~kog
1. Памтићу је по
1. Bila je jedva
Милан
1. Ni{ta
специјалиста у
добра, али је очиг­ лепом јер смо сви sam, to mi je незапослен vaspitawa:
puta sam ostala
pre`ivqavaju}a.
spektakularno,
Миливојевић,
пензији
ледно да за државу bez posla, naravno, `ivotna 1. Памтићу по 1. Ne, ne svi|a mi
2. S obzirom na
породично били
радник
1. Није било ни­
ali pamti}u je.
здрави, али и руж­
није била. Пам­ istekli su prekretnica, својим унуцима, se, imam utisak da
najave, bilo bi
2. Bi}e te`a i
1. Ништа ми се
чега лошег, а то је
но по економској
najboqe kada bih
тићу је по попла­ ugovori. putovao sam имам их троје и то su svi sakriveni u
gora, finansije,
није посебно деси­
већ добро.
mogla da je
finansije, sve je u
вама, сиромаштву 2. Radujem se Novoj dosta, је најважније. nekom }o{ku, bez
ситуацији, ништа
2. Сем стрпљења
ло, лепо поготово,
godini, iako }u
prespavam.
finansijama.
и чињеници да много младих не добро у земљи се није дешавало, zadovoqan sam, 2. Сумњам да ће posla, nade.
ништа нам друго
више је било руж­
ради. biti jo{ jedna u moru pamti}u je po tome. Radujem se jedino {to su moja deca 2. Mo`da zvu~im kao pesimista,
осим што је мир.
нам бити боље,
них ствари.
и не преостаје, па
2. Чини ми се да сувише дуго траје
2. Имам стрпљења. Многи су тр­ nezaposlenih. 2. Da, mo`e da bude samo boqa i dobri studenti. али морамо да че­ ali ne verujem da }e biti boqe.
2. Ако ће стварно
о томе и не размишљам.
пели да би им касније било боље. ово чекање, али ми немамо другу slede}a i svaka naredna. камо. 3. Лепа путовања, добре књиге,
да нам буде боље,
Биће боље сигурно, али тек 2016. алтернативу. Ја сам вечити опти­ имам стрпљења, горе од овога не 3. Само срећу и здравље, на Тита­ добре позоришне представе и
Tijana Arsi}
Milo{
године. Dobrivoje миста и надам се да мора бити може. Milena нику су сви били здрави, али нису пријатеље. Vuk Sari}
Zdravkovi}
Kova~evi}
3. Пре свега здравље мени и мојој боље. ugostiteq: 3. Себи и свима желим среће, имали среће. Milivojevi} precizni
apsolvent Vi{e
1. Da, da, pamti}u
armira~:
породици и да боље живимо у но­ 3. Добро здравље и срећу. здравља и бољи живот. fotoreporter: mehani~ar:
Снежана
ovu godinu, radim,
1. Osta}e mi u
вој години. 1. Po lo{em }u je turisti~ke: Слободан 1. Po uspehu
Јанковић,
se}awu, izgubio
pamtiti, i li~no i radim, radim... 1. Zadovoqna sam Кржановић, Novaka \okovi}a,
дипломирани
Милован Ненадић,
sam jedan od
u dru{tvenom
Сузана Грбовић,
Предраг Петковић 2. Nadam se godinom, ali техничар у jedino je to za
музички педагог
инжењер
poslova.
nemam po ~emu da
dobrom, mada ne
pam}ewe.
`ivotu. Od juna
Пека, пензионер економски информатике пензији 1. Породила сам
verujem da }e biti
je pamtim. Mogu
2. Ne verujem da
2. Bi}e boqe,
nam duguju novac,
1. Година као и техничар 1. Памтићу по ве­ 1. Ни по чему до­ се, добила сам си­
boqa.
li da iskoristim
vaqda Srpska
}e biti gora od
radio sam na
свака друга, некад 1. Годину памтим ликим непогодама бром у личном на и по томе ћу је
priliku za
napredna stranka
ove, gde }e{ gore!
izgradwi
боља, некад гора, углавном по ле­ и поплавама, а и
највише памтити
Koridora 11, preko preduzima~a iz javni konkurs za mu`a? животу, а у држави hapsi lopove i tajkune.
мени је све било
мени су се догоди­
Gorweg Milanovca. пим догађајима. 2. Tvoje pitawe me je navelo na је стање још црње. 2. Окренула сам
добро.
ле лоше ствари.
2. Mislim da }e nam biti jo{ 2. Радо бих нешто razmi{qawe - naredne godine 2. Дуго сам имао се ка свом микро­
2. Имам стрпљења,
2. Не верујем да ће
te`e, jer, izgleda da se svaki drugi променила, али pravim radikalni zaokret kako стрпљења и још га свету, уживам у њему и не оп­
сматрам да ће нам
~ovek u Srbiji bavi prevarama. мислим да то мо­ bih imala po ~emu da je pamtim. имам, али све су тањи живци. терећујем се јер знам да ја сама
нам ускоро бити
следећа бити боља. рамо сви заједно. боље, можда за 30 година. 3. Желим да остане овако, али ако ништа не могу да променим.
3. Пожелео бих себи добро здра­ 3. Више посла, здравља, нову 3. Пре свега, здравље јер ме оно може мало боље, само да не буде 3. Пуно здравља, среће, осмеха, и
вље и више пара. власт. највише мучи, а друго све долази. горе. мало више пара ако може.
   1   2   3   4   5   6   7