Page 4 - kragujevac 2015
P. 4


4 Четвртак, 1. јануар 2015. www.kragujevacke.rs
Актуелно


д промене власти у Кра- ПРВА СМЕНА ДИРЕКТОРА ОД ДОЛАСКА СНС НА ВЛАСТ У ГРАДУ вање предузећа”. Надзорни одбор
гујевцу у неформалним јој је замерио и то што није благов-
разговорима било је ре- ремено отворила посебан рачун за
чи о смени директора у исплату зарада запосленима , због
градским предузећима, Почело од РТК чега су средства из буџета, уместо
а најчешће се чуло да би за плате, одлазила на блокаде за
Осе то прво могло дого- неисплаћене јубиларне награде,
дити у Радио телевизији превоз и слично.
Крагујевац. Додуше, но- У образложењу одлуке за смену Одборници опозиционих стра-
ва владајућа коалиција нака су реагујући на овај предлог
одмах по устоличењу је директорке Маровић наведено је да је рекли да је реч о политичкој и не-
претумбала све надзор- несавесно радила и довела у питање легитимној смени, да РТК у то вре-
не одборе и поставила ме још није добио одлуку о саставу
своје кадрове, што је пословање предузећа, чији је рачун Надзорног одбора који је иници-
прошло без много буке, у непрекидној блокади од јула ове рао смену, да чланови тог тела ни-
а сада су, судећи по по- су чак ни дошли да виде извештај
следњим догађајима, на године, али су одборници опозиције о финансијском стању предузећа,
ред дошли и директори. као и да је Трифуновићева не-
Да у чаршијским на- реагујући на овај предлог рекли да је компететна јер је као некадашњи
гађањима понекад има реч о политичкој и нелегитимној смени директор РТК оставила дуговања
и истине, потврдило се већа од садашњих дуговања.
на недавно одржаној се- ■ Смена (ни)је политичке
дници Скупштине града, активисткиња Српске замерено да нису стигли ни да природе
када су одборници сме- напредне странке. погледају финансијско стање пре-
нили Јованку Маровић ■ Образложење дузећа, а већ мењају директорку Доскорашњи председник
са функције директора Надзорног одбора због недомаћинског пословања, у Скупштине града, иначе председ-
Радио телевизије Кра- предлогу за смену стоји да је дуг ник иницијативног одбора ЗЗШ
гујевац, која је на овој Предлог за разре- предузећа достигао цифру од пре- Саша Миленић је, том прили-
функцији од 2009. годи- шење директорке сти- ко 25 милиона динара, од чега је ком, упозорио на гушење слободе
не. Овај потез ће остати гао је пред крагујевачке око 17 милиона динара по основу информисања у граду. Он сматра
запамћен као прво раз- ДЕСНА РУКА И НОВОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ: одборнике од Надзор- неплаћеног пореза на зараде и да је ова смена политичке приро-
решење челника једног НЕБОЈША ЗДРАВКОВИЋ ног одбора РТК, чији доприноса.. де и да образложење о лошим ме-
градског предузећа од су нови чланови Милан У образложењу је наведено да наџерским разлозима није ништа 
доласка СНС на власт у Крагујевцу. дина, у периоду од 2004. до 2005. Бјелетић, магистар уметности, директорка „није водила преду- друго до велика лаж.
За вршиоца дужности директора године. Тада је на ову функцију и Радослав Јанићијевић, дип- зеће са пажњом доброг привредни- - Невероватно да је на истој овој
РТК именована је Славица Трифу- дошла из редова ДОС-а, као чла- ломирани правник, именовани ка, односно није се старала да пре- седници од стране градоначелни-
новић, дипломирани економиста ница странке Нова демократија на прошлој седници Скупштине дузеће редовно измирује порезе и ка и Градског већа предложено
из Крагујевца, која је на челу ове (од 2003. Либерали Србије), а сада града, пре две недеље. Мада им доприносе, чиме је поступала не- усвајање плана рада и визије бу-
медијске куће била пре десет го- се вратила у исту фотељу само као је на прошлонедељном заседању савесно и довела у питање посло- дућности РТК, што је, иначе, плод
рада управо Јованке Маровић, која
О ЈЕДНОЈ НЕПРИСТОЈНОЈ ПОНУДИ се истовремено смењује, рекао је
Миленић, додајући да је понуђен
лажни траг да се наводно ради о
Плаћање рекламе буду доминантне на Радио телевизији Крагује- нутку када су се расписивани парламентарни великим дуговањима. Чланови
Маровићева је одговорила да је реч о тре-
вац, да тај медиј последњих неколико месеци
или притисак на трпи одређене финансијске притиске” и позва- избори и да је из СНС-а питано који је начин да Надзорног одбора за које Миленић
тврди да су за разлику од свих пре-
уређивачку политику ла одборнике да преузму одговорност на себе та партија буде доминантна на телевизији, што тходних потпуно непрепознатљиви
је демантовао Горан Ковачевић, на кога је ова
да се градски медиј не угаси, што је пре седам
година учињено са недељником „Светлост”. опаска била усмерена. „усуђују се да кажу како постоје ве-
Током седнице градоначелник Николић и Јо- Затраживши да „јасно, одговорно и слободно” Он је објаснио да је био на РТК уочи избора лика дуговања РТК, иако она дугује
ванка Маровић полемисали су пред одборни- каже која политичка странка је вршила прити- како би се договорио око плаћања рекламног необично мало за једну медијску
цима пре него што се на дневном реду нашао сак на њу и захтевала промену уређивачке по- материјала за СНС и да нису били сами у кан- кућу. Дугови других медијских кућа
предлог за њену смену. Док је трајала расправа литике, Николић је рекао да све што је рекла целарији већ да су били присутни и радници су стотину пута већи од дуга РТК.
о пословању градских предузећа Јованка Ма- је „или тешка лаж или озбиљна ствар” и нагла- комерцијале. - Уопште не треба наседати да
ровић је рекла да је РТК последњих месеци до- сио да нико од његових сарадника није имао Маровићка се више није обраћала одборни- је реч о лошем менаџерству. Реч
бијао „непристојне понуде да одређене странке такав задатак. цима и тиме је ова полемика била завршена. је о гашењу слободе јавног инфо-
ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА ПОНОВО У НЕМИЛОСТИ
РЕАГОВАЊЕ БИШЕГ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
НА ИЗЈАВЕ МИНИСТРА ОДБРАНЕ Шта се ово иза брда ваља

Није било договора Иако трогодишњи програм за опоравак


града и Наменске крагујевачког Центра за стрна жита траје још пуну
годину, надлежно министарство избрисало ову
установу из овогодишњег буџета и тако обновило
стрепње запослених за њихову даљу судбину и
Тврдње министра одбране да је бивша градска
власт минирала решавање питања дуговања судбину 116 година старе фирме са епитетом
Фабрике оружја су чиста обмана, јер градска власт најстарије институције ове врсте на Балкану
никада није прихватила да постане акционар тог
Таман кад се помислило како
предузећа, већ је предлагала пребијање дугова са је прихватањем трогодишњег про- 2015. било је предвиђена државна
помоћ од 15 милиона динара.
државом, тврди Верољуб Стефановић грама за опоравак крагујевачког ■ Корак напред – ал’ у празно
Центра за стрна жита од стране
Завршну годишњу конферен- циљем да се доскорашња власт Владе Србије и првим уплатама из - Средства добијена на основу
цију за штампу, а прву у улози ли- представи у најгорем светлу. БРАТИСЛАВ ГАШИЋ државног буџета стављена тачка Плана одрживог развоја Центра
дера градске опозиције након 10 - Дуг „Наменске” према граду на вишегодишњу за стрна жита,
година на власти, Верољуб Стева- Крагујевцу на крају 2012. године предузећа и добављача, што није агонију ове (не- који је усвојила
новић започео је освртом на изја- је био 1,8 милијарди динара. Вла- био циљ градске власти. кад) установе Влада Србије, ис-
ву министра одбране Братислава да Републике Србије је у августу Зато су Градско веће и Скупшти- – уследило је но- користили смо
Гашића приликом недавне посете 2013. годинедонела препоруку на града донели одлуку да пођу од во изненађење. на најбољи на-
Крагујевцу, када је преговорима и упутство да се дуг на посебан рационалног приступа и да Влади Министарство за чин: повећали
окончан протест радника фабри- начин санира и да се локалној Србије поредложе пребијање ду- просвету, науку и смо производњу,
ке оружја „Застава” због смене самоуправи надокнади. Град гова. Наиме, пошто „Наменска” технолошки раз- нормализовали
директора. Крагујевац је требало да постане дугује граду 1,8 милијарди дина- вој – годину дана функционисање
Министар Гашић је тада опту- власник 32,9 посто акција фабри- ра, а град државним предузећима пре истека трого- фирме и исплаћи-
жио бившу градску власт у Кра- ке на име тог дуга. Тај предлог је (НИС, ЕПС и остали) око 1,6 ми- дишњег програ- вали текуће зара-
гујевцу да сноси највећу одго- потпуно сулуда прича јер је не- лијарди динара, упућено је писмо ма – у буџету за де запосленима.
ворност што огромни дугови те одрживо и без икаквог смисла да Влади да дође до пребијања дуго- 2015. није пред- Оно најважније,
фабрике од 12,5 милијарди динара град постане тако велики акцио- ва, односно компензације ових ду- видело средства производњу пре-
према држави нису решени, јер је нар једне фабрике оружја, рекао гова и потраживања и да коначан за финансирање досновног семе-
минирала договор да се обави кон- је Стевановић. салдо буде нула, иако је дуг према Центра. Посе- на, увећали смо
верзија тих дугова у власништво Пошто је реч о предлогу који граду за 200 милиона динара већи, бан разлог за НИШТА ЗВАНИЧНО НИСМО и више од планом
овог предузећа. Верољуб Стевано- „ни мали Ђокица не би смислио”, рекао је Стевановић. забринутост ме- ДОБИЛИ: предвиђених ко-
вић каже да градска власт Крагује- како каже Стевановић, руковод- На овај предлог из Владе није наџмента и за- БЛАГОЈЕ КОВАЧЕВИЋ личина, почели
вца никада није прихватила да на ство града разговарало је са по- било одговора, па је ово питање до послених била је смо да враћамо
име дугова које „Наменска” има словодством и синдикатом „На- данас нерешено, а „Наменска” са чињеница да су једино они „пре- поверење код добављача, регули-
према граду постане акционар тог менске” и предочило им да овакав дугом према држави за разне по- цртани“ са листе финансираних сали смо део дугова – а онда ово,
предузећа, па самим тим није мо- предлог не може прихватити, али резе и доприносе од 12,5 милијар- институција ове врсте током 2014. као гром из ведра неба. Ове године
гла ни да минира било какав дого- да са друге стране своја потражи- ди динара и даље држи убедљиво године. смо посејали све што је планира-
вор, јер га није ни било. вања неће наплаћивати судским прво место у земљи међу свим Подсећања ради, 2013. држава но, 50 хектара предосновних се-
Изјаве Гашића Стевановић на- путем јер би то значило прекид предузећима, и државним и при- је Центру уплатила 24 милиона мена стрних жита, припремили
зива карикирањем истине са рада фабрике, блокаду рачуна и ватним. М.П. динара, у години на измаку тај још двадесетак хектара за сетву с
износ достигао је 14 милиона, а за пролећа. Урађена је комлетна аг-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9