Page 5 - kragujevac 2015
P. 5www.kragujevacke.rs Четвртак, 1. јануар 2015. 5
Актуелно


ДЕБЛОКИРАН РАЧУН ГРАДА УСАМЉЕНИ ОТКАЗ У „АУТОСАОБРАЋАЈУ”

Влада одрешила кесу Једина без

Значајну вест на скупштинској седници донео је градоначелник лич-
но, обавестивши одборнике и крагујевачку јавност да је рачун града
тога дана одблокиран после 133 дана константне блокаде. Блокада је
износила 175 милиона динара, а Влада Србије уплатила је Крагујевцу радног места
300 милиона динара, али је тај новац само прошао преко рачуна због
бројних и великих дугова које је требало намирити.
Одмах су исплаћене све приспеле кредитне обавезе до краја годи-
не, а остатак новца расподељен је јавним и јавно комуналним преду- Од колега сам сазнала да сам 25. новембра
зећима, да би они исплатили бар део заосталих плата запосленима. званично добила отказ. Директор је одлучио да
Финансијска инјекција Владе у укупном износу од милијарду динара
обрадовала је и многе друге градове у Србији. Крагујевац је добио нај- једино мене отпусти од 157 људи, при чему бар
више новца у овој расподели, а следе Ниш (200 милиона), Нови Сад и стотину месецима није долазило на посао,
Нови Пазар (по 120), Лесковац (110)... тврди бивша правница кадровске службе
Новац који је уплаћен су трансферна средства из буџетске резерве, а
како је најављено, ово је само прва транша помоћи. Осим тога, очекује се „Аутосаобраћаја” Марија Чаровић
НИЈЕ ЈОЈ НЕПОЗНАТ ПОСАО да убрзо буде расписан тендер како би се одабрала најбоља понуда неке
ДИРЕКТОРА РТК: од банака за кредит. Тим кредитом, чија се реализација очекује у фебру- равница Кадровс- и месецима нису долазили на по-
СЛАВИЦА ТРИФУНОВИЋ ару, Градска управа планира да рефинансира 1,2 милијарде обавеза. ке службе „Аутоса- сао. После је одустао од тога, а,
обраћаја” Марија Чаро- ето, одлучио је да се кола сломе
рмисања и насртају на Уставна и Одговарајући на замерке опо- приватизацију тог медија, будући вић, како каже, једина на мени. Да једино ја у предузећу
људска права грађана. Нећемо зиције, градоначелник Радомир да закон предвиђа да се медији од 157 запослених до- које је годинама разарано крими-
ћутати, позваћемо Крагујевчане Николић је демантовао да су мо- приватизују до средине 2015. го- била је отказ уговора о налом добијем отказ, наводи наша
да се боре за своју слику света, као тиви за смену политички, већ да је дине. Он је навео и да РТК има Праду јер није долазила саговорница.
што су се борили у годинама када разлог блокада рачуна тог медија 93 запослена а да са дупло мање на посао у предузеће које не ра- ■ Јесте-није по закону
је створена РТК као јавни сервис од јула, као и да су и два синди- радника може да ради тако да се у ди. Гледајући из угла струке, до-
Крагујевца и Шумадије, закључио ката тражила њену смену. Такође, програму ништа не губи. даје она, слободно се може рећи Госпођа Чаровић признаје да
је, Миленић. додао је, разлог је и кратак рок за За самосталног одборника Вла- да је отказ неважећи. Обратила је још једном покушала да замо-
дана Вучићевића смена је леги- се Инспекцији рада, поднела ли директора за разумевање и
ЗДРАВКОВИЋ ПОНОВО У ГРАДСКОЈ ВЛАСТИ тимна и то ради свака власт, али је тужбу против директора Срећка упућивање на плаћено одсуство од
споран разлог. Јер, како је рекао,
Алексића, али не постоји довољно
45 дана, али након тога више није
Нови стари заменик градоначелника ако је разлог несавесно пословање, добар „правни лек” за непроспава- долазила на посао. Но, признаје и
да је директору Алексићу послала
не ноћи.
онда је требало власт да смени и
директоре у свим осталим град- - Од колега сам сазнала да сам поруку да је више не узнемирава.
Одборници крагујевачке Скупштине изабрали су на последњој седници ским предузећима, а не да издваја 25. новембра званично добила - Када сам сазнала за отказ, а
за заменика градоначелника Небојшу Здравковића из „Покрета за наш само једно предузеће. отказ када је директор „Аутоса- сазнала сам када сам покушала да
град”, својевремено првог човека градског одбора Г17 плус у граду и Иначе, нова директорка Слави- обраћаја” одлучио да једино мене се као и већина људи пријавим за
члана председништва УРС-а. Здравковић је априла ове године, а после ца Трифуновић, која је преузела од 157 људи, где бар стотину није социјални програм, отишла сам у
распада УРС-а, основао „Покрет за наш град”, да би четири месеца кас- дужност 27. децембра, по устано- долазило на посао - отпусти. Ина- Инспекцију рада. Нисам добила
није, у августу, поднео оставку на функцију заменика градоначелника вљеној систематизацији РТК биће че, била сам на боловању управо упозорење, нисам имала никакву
придружујући се напредњацима у иницијативи за смену градске власти. истовремено и одговорна уредни- у том периоду, према дознакама, повреду радне обавезе, није вођен
Његово поновно постављење на ову функцију било је очекивано,
јер је то већ било договорено са напредњацима, али је Здравковић пр- ца, као и њена претходница, што је од 11. новембра до 9. децембра. дисциплински поступак против
во морао да се врати у одборничку клупу, како то прописи налажу, па постала пракса у медијима, наро- У септембру је искључена струја мене. Отказ није законит, али ја
тек онда у стару фотељу. Претходно је одборник из његовог „Покре- чито у време политичких тензија. и грејање у управној згради и на ноћима не спавам. Поднела сам
та” Обрад Турковић поднео оставку на функцију заменика градоначе- Запослени у овој медијској кући, главној станици, и тужбу против
лника на коју је „привремено“ изабран после промене власти у Кра- којима је последњи пут исплаћена возни парк је рас- Алексића, тврди
гујевцу, а затим је градоначелник Николић предложио Здравковића. зарада за септембар, очекују од но- продат и „Аутоса- Чаровићка.
За избор Здравковића, тајним гласањем, изјаснило се 50 одборника, један вог пословодства да реши питање обраћај” практич- Директор „Ау-
је био против, а 36 одборника из „Заједно за Шумадију” и Демократске блокаде рачуна, као и да се поза- но не ради, описује тосаобраћаја”
странке нису желели да учествују у гласању. бави будућим статусом предузећа, Марија. Срећко Алексић,
Иначе, Турковића у наставку политичке каријере, према неформалним коме предстоји приватизација. ■ Ни средстава, пак, одговара да
причама, очекује место помоћника градоначелника. Гордана БОЖИЋ ни могућности је био у Инспек-
цији рада баш
- Немамо мо- поводом отказа
ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА ПОНОВО У НЕМИЛОСТИ гућности ни сред- Марији Чаровић.
Међутим, ствари
става за рад, нити
Шта се ово иза брда ваља за живот. Ја сам нису онакве како
била запослена у
то види и тумачи
Кадровској служ-
запослена.
би, на радном мес- сада већ бивша
ротехника, уложили смо средства ту референта, где - Инспекцији
и рад и – шта сад? Уколико Ми- сам се и разболела рада сам дао на
нистарство не испуни своје раније седећи у канцела- НИЈЕ БИЛО УПОЗОРЕЊА увид допис који
преузете обавезе – а по садашњим рији без грејања. НИТИ ДИСЦИПЛИНСКОГ су ми послали
сагледавањима неће – ми не мо- Осим тога, због ПОСТУПКА : госпођа Чаро-
жемо да одржимо ово што смо по- искључења струје, МАРИЈА ЧАРОВИЋ вић, а потом и
сејали, остаће у корову, пропашће. с обзиром да нам њен супруг - „да
А то је и гре’ота и немерљива ште- је сва документација у компјуте- је више не узнемииравам”, као и
та, јер се ради о припреми онога рима, ништа нисам ни могла да да ће поднети тужбу уколико на-
што ће наш сељак да сеје наредних завршим од септембра, нити да ставим да је позивам на посао.
година, наводи Благоје Ковачевић, откуцам решење, било какав уго- То сам прочитао и на Надзорном
директор Центра за стрна жита. вор, наставља причу Марија. одбору „Аутосаобраћаја”. Иначе,
Запослене у Центру за стрна Према њеним речима, дирек- Чаровић месецима није долазила
жита посебно онеспокојава чиње- ЧЕМУ СЕ НАДАЈУ: ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА тор Алексић је у почетку захтевао на посао, а наводно повод је ре-
ница да им нико – ни из републич- да „посао носи кући”, а потом је, волт јер јој нисам одобрио плаће-
ке, ни из локалне власти – није наговештавају да слутње о гашењу Са друге стране, сведоци смо да тврди, добијала противправне за- но одсуство. Једина је запослена
одговорио на бројне покушаје да нису сасвим без основа. је пре коју недељу држава Хрват- датке. на месту референта у Кадровској
ступе у контакт и у непосредном - Ми ништа званично нисмо ска оштро укорена од надлежних - Запослила сам се септембра служби, сагласност није добила
разговору добију информације о добили што би говорило о на- тела Европске уније због сетве 2012. године и то је било моје пр- од свог шефа, али и то је небитно.
томе шта им је чинити. шем даљем статусу или о самом хибрида кукуруза који нису на во радно место, али ја сам правник Опомене су јој послате на кућну
- Наша предвиђања нису ни ма- постојању Центра. Извесно је да листи допуштених у ЕУ. Хрватској и одбијала сам поједине захтеве, адресу у два наврата и одбила је
ло оптимистичка. Чини се да се ћемо се, као запослени, свим си- је наложено да аутохтона семена упозоравајући директора да раз- да их прими, а други пут је у по-
све што се ради, ради са једним лама борити за опстанак и зашти- не користи ни на окућницама и норазне наредбе, попут измене ко- вратници наведено да се одсели-
циљем: да се овај Центар угаси. ту својих права, тим пре што се малим површинама, већ да се ис- ефицијената који нису адекватни ла. Опомена није могла бити уру-
А то би било срамотно за једну нама дугује 15 личних доходака, а кључиво сеју семена побројаних стручној спреми нису у складу са чена на радном месту јер није ни
земљу која и даље тврди како јој нећемо дозволити ни да интелек- (има их три) светских мултина- законом. Поднела сам више прија- долазила на посао. Такође, у два
је пољопривреда један од најваж- туална својина Центра за стрна ционалних компанија. ва Инспекцији рада. наврата по осам дана решење о от-
нијих потенцијала и један од раз- жита, пре свега сорте, буду неко- Негде на маргини овог потеза Почетком октобра сам имала казу је било истакнуто на огласној
војних приоритета. Та тврдња ме дата у бесцење, категоричан је Европске администрације према грип, била сам одсутна с посла, табли предузећа. Када су истекли
неспојива је са корацима државе Ковачевић. земљи-чланици, концерн КWS али нисам имала дознаке јер сви рокови, стекли су се услови за
који воде ка гушењу институције ■ Семена по директиви у присуству српског премијера здравствене књижице нам нису отказ уговора о раду, образлаже
која ствара оно најважније за отвара још један погон за дораду биле оверене. Позивао ме је те- Алексић.
наш аграр, ствара семена за стр- Ово последње уводи у причу семенског кукуруза у Војводини. лефоном , питао зашто не радим, Да ли је овиме све завршено,
на жита која чине основу домаћег неке друге интересе који значајно Када се и то дода у причу о при- уз опаску да не верује да сам бо- остаје да се види. Судски спор
ратарства, наводи Ковачевић и (могу да) утичу на судбину – како марној пољопривредној произ- лесна. Када сам се после 10 дана између бивше запослене и пре-
додаје да све што каже говори као се то некад говорило – најстарије водњи, није далеко од истине пред- опоравила дошла сам у предузеће дузећа може потрајати, а „Ау-
човек и стручњак који се посветио научноистраживачке институције виђање једног нашег саговорника и сазнала да је стотину запослених тосаобраћај”, изгледа, броји по-
агрономији, а не припада ни јед- на Балкану која сада има 116 го- да судбина крагујевачког Центра у међувремену поднело захтеве следње дане. Директор Алексић
ној политичкој партији. дина. Центар за стрна жита, на- представља тек врх леденог брега. за плаћено одсуство. Затражила наглашава да се предузеће само-
У међувремену, између сазнања име, има више распрострањених Јер, ту су и Институт за ратарство сам и ја сагласност, али директор иницијативно обратило држави
да су пре времена скинути са ре- сората пшенице, „измислили“ су и повртарство Нови Сад, затим Алексић ме је избацио из своје да још једном ове године одобри
публичког буџета и краја године, тритикале у Србији, једини су се- Институт за кукуруз Земун Поље, канцеларије. Недавно је Алексић социјални програм за запослене.
чују се многе спекулације о наме- менари за овас, скоро сва раж за и да не набрајамо даље. Свима њи- претио отказима за 43 радника, Марија Чаровић, јер је радни од-
рама државе према Центру које сетву потиче из њихових лабора- ма предвиђа се тек још година-две наводно свима који су радили нос раскинут, није на том списку.
иду од нагађања до потеза који торија и са њихових поља. постојања. Милош ЈОВАНОВИЋ „на црно” код другог послодавца А. ЈОКИЋЕВИЋ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10