Page 9 - kragujevac 2015
P. 9



www.kragujevacke.rs Четвртак, 1. јануар 2015. 9
Странке


ГОДИНА МЕРЕНА СТРАНАЧКИМ АРШИНИМА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ
Све у име добробити града и суграђана Година која је на измаку би-

1. ла је тешка за Крагујевчане
и крагујевачки СПС, јер смо је
отпочели незаустављивим про-
ЗАЈЕДНО ЗА ШУМАДИЈУ цесом прекомпоновања локалне
власти. Нису сви одмах разуме-
ли неопходност овог подухвата,
У Крагујевцу је 2014. обеле- жим СНС-а успео је да драма- или није довољно њих разумело
1. жена неуставном променом тично увећа јавни дуг Србије и да је по среди велики политички
власти у локалној самоуправи, затапка сваку привредну актив- процес смене генерација повезан
против изборне воље грађана. ност, да првенствено неконтроли- са државничком интенцијом мар-
До тада, суочена са негативним сано репресивним мерама затре гинализације једне погубне поли-
трендовима у националној еко- локалну самоуправу у Србији као тике слабљења и уситњавања на-
номији, локална самоуправа је концепт и политичку праксу и Ус- ционалне државе, под слоганом
под вођством ЗЗШ све снаге ус- тавом гарантовано право грађана. децентрализације и одбране ло-
меравала на спречавање сливања Због тога ни Крагујевац не може калне самоуправе у њеном зави-
економске депресије Србије у очекивати светлије перспективе чају. Социјалисти су за децентра-
живот града. Наравно да је тај у новој Албанији, Енвер Хоџи- лизацију и постављају питање до
подухват био преам- ног типа. Крагујевац које мере је то ефикасно, како за
бициозан, наравно би само због свежих државу, тако и за локални ниво.
да су бране и уста- сећања на недавни Свакако, претходна година била
ве попуштале, да је поредак слободе, је година врхунца једне бесмисле-
криза продирала и евентуално могао не политике и културе самовоље,
у Крагујевац, али је постати једна од та- безосећајности и неразумевања за
разлика у односу на чака отпора за преок- потребе свих грађана, а не само
Србију постојала и ретање перспектива и за један одабран круг корисника
била је системски одржавана, уз стварања алтернативе том тренду. благодети власти и исцрпљивања
томе потпуно посвећену локалну Отуда очекујемо да ће 2015, или ресурса града, баштиника вред-
самуправу, све до успостављања бити година ванредних избора ности завичаја до изнемоглости.
противуставне, новокомпоноване на свим нивоима, или година у Како су избори једини меритум
„карантинске“ већине у Скупш- којој ће се одиграти ствари због у питању пролазности политика,
тини града. Од тада, депресија којих ће се убрзо десити и избо- иако републич-
српске економије поплавила је ри и пад режима СНС-а, можда ки, овогодишње
и Крагујевац и више није могуће и у наредној 2016. Те промене мартовско изја-
говорити о ни о каквој посеб- ће имати тежину и дубину про- шњавање грађа-
ности града Крагујеваца и очеки- мена које смо гледали у 2000, с на дало је јасан
вати било какву другачију перс- тим што ЗЗШ ту апострофира две сигнал и поруку
пективу Крагујевца у односу на ствари. Наиме, двехиљадитих, за за даље. Сами
мрачну будућност Србије. разлику од свих демократских крагујевачки
Наредна, 2015. ће бити годи- партија, ми имамо потпуно мир- политичари дали су им призвук
2. на све даљег и даљег отклиза- ну савест, јер смо указивали да је локалног, тако да су и последице
вања по стрмој равни и потонућа приватизација ‘’с пања’’ неодржи- биле, између осталог, и локалне.
у све дубљи глиб укупног друштва ва и она је корен проблема у које Нова локална власт у Кра-
у Србији. Антидемократски ре- смо запали. 2. гујевцу има само један зада-
так – Избавите нас одавде! Када
се околности овако формулишу
и то интерпункцијски означи
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ улазимо, дакле, са деблокадом ра- чајнијим улагањима, као што то узвичником, јасно је да је враг
чуна, што је тек почетак одвајања не би могао ни један град коме је однео шалу и да крећемо из пе-
Уколико пођемо од старе замера актуелној републичкој од дна. до пре неколико недеља, буквал- пела. Свакако, Крагујевац ће по-
1. тврдње да се степен успешности влади. Нова 2015. биће година вели- но, претио банкрот, али ћемо за- бедити јер има људског ресурса
једне власти у свакој држави Када је реч о самом Крагујевцу, 2. ких искушења. Кад то кажем то, кроз систем јавно-приватних недавно преточеног у политичке
мери степеном благостања њених његов читав јавни сектор се у 2014. мислим на чињеницу да ћемо, партнерстава, и те како настојати посленике нове власти (нове ко-
грађана, онда, нажалост, морамо примакао опасној ивици колапса. између свега осталог, морати да да покренемо озбиљне инвести- алиције за будућност града), који
да констатујемо да је година коју Упркос чињеници да је током ове приступимо и консолидацији јав- ционе циклусе. У сваком случају, у разумеју задатак и одговорно
испраћамо по много чему година године укупан дуг града смањен, них и јавно-комуналних предузећа нову годину улазимо као обазриви прихватају завет да спашену та-
изневерених очекивања. То важи пристигла су нова дуговања која су, што ће, као једну од крајњих мера, оптимисти. Верујем да су и грађа- пију Града предају даље. Пред
и за републички и за локални дословно, паралисала Крагујевац. свакако непопуларних, али и нео- ни Крагујевца данас склонији уме- нама је обавеза изградње једне
ниво вршења власти. Со- Бивша локална власт није пходних, подразумевати и иска- реном оптимизму него пре годину нове културе комуникације, по-
цијална и економска дегра- била спремна да уђе у процес зивање вишкова запослених. У тај дана. Напослетку, у дочеку сваке средовања у стварима од посебне
дација грађана Србије није консолидације јавног секто- посао се мора ући врло обазриво, Нове године, у том календарски важности за грађане. Згариште у
заустављена. Изостало је ра. У таквим околностима са свешћу да је реч о судбинама најпреломнијем догађају, увек је коме се налазе комунална преду-
завођење реда у јавним једини начин да се суноврат људи. Мора бити понуђен озбиљан садржана и извесна нада. Са таквом зећа, разорена, потресних при-
предузећима, нису фор- избегне била је смена локал- социјални програм. Мора се, запра- надом,али и са уверењем да ћемо зора, неопходно је рашчистити и
мирани платни разреди, не власти формирањем нове во, најпре поћи од принципа добро- у послу који је пред нама, упркос довести у ситуацију да могу да се
нису укинуте сувишне већине, способне да промени вољности. Притом не треба из вида огромним проблемима, у 2015.по- поставе нови темељи комуналне
агенције. Уместо тога се ударило приступ када је реч о читавој локал- губити чињеницу да многи наши казати успех, као и да ће огромна политике за дужи временски пе-
по џепу пензионера, просветних и ној управи и јавним и јавно-кому- суграђани који раде у градском већина Крагујевчана подржати на- риод и за неку другу власт у бу-
здравствених радника, уметника, налним предузећима. Оно што је јавном сектору имају бар један од ша опредељења и препознати на- дућности да може да газдује гра-
научника, полицајаца... Још једном добра вест са којом ћемо испрати- услова за пензију. стојања саме Демократске странке дом. Након политике После мене
су успеси власти измештени у ти 2014.годину, јесте то да је рачун Када су у питању инвестиције, Србије, свим нашим суграђанима потоп (или: Или ја, или нико дру-
будућност и то је оно што ДСС у града, после четири и по месеца, Град Крагујевац у 2015. свакако желимо срећне предстојеће праз- ги) потребно је промовисати но-
унутрашњој политици највише најзад деблокиран. У 2015. годину неће моћи сам да се посвети зна- нике. ве односе поверења, озбиљним
приступом у решавању проблема
до којих је град доведен.
Изгласавање буџета за 2015.
годину јасно је дало одговоре
за визију нове градске полити-
ке, за коју нимало није чудно
што опозиција не разуме. Нова
политичка коалиција у градској
скупштини јасно је дала визију
спашавања града од банкрота,
али и обнове инструмената ко-
муналне политике за добробит
грађана Крагујевца и њиховог
комфорнијег живота.
Социјалисти Крагујевца као
исходиште своје политике у лока-
лу имају искључиво унапређење
комуналних услова за суграђане
и то им је једина оријентација у
политичком деловању. Она власт
која изгуби ово из своје визије не
може да рачуна на социјалисте.
То смо својим политичким дело-
вањем већ доказали. Наши кад-
рови позиционирни било где у
структури локалне власти непре-
кидно су под надзором руковод-
ства, које прима све сугестије су-
грађана и доноси одлуке у складу
са тим на адреси својих органа на
Тргу слободе број један.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14