Page 3 - kragujevac 2015
P. 3www.kragujevacke.rs Четвртак, 1. јануар 2015. 3
У жижи


ПРИВАТИЗАЦИЈА ФАБРИКЕ КАМИОНА
На кинески или неки други погон

Пише: Милош Пантић Компанија „ЈАК” из Кине и даље је најјачи постали већински власник ком- Да ли, када се све ово има у
кандидат за приватизацију Фабрике паније. виду, Компанија „ЈАК” из Кине
инески самит у Београ- Пошто у таквим моделима остаје најозбиљнији кандидат да
ду са представницима камиона, а да ли ће тако и бити знаће се страна фирма тражи да са друге ускоро постане нови већински
16 земања Централне када се распише тендер и када званично буде стране партнер и гарант буде др- власник фабрике камиона? Када
и Источне Европе по- жава, онда је очито да се држава и се има у виду снага и финансијска
дгрејао је наде да би одређено да ли ће за метод приватизације највише пита и од ње све зависи. моћ те компаније, онда је она
највећа предузећа у Но, пошто је ова година у прего- свакако најјачи кандидат, сматра
Ксаставу Групе „Застава бити изабрано стратешко партнерство, као ворима изгубљена, а предузећа Несторовић. Да ли ће се све тако
возила” могла успешно да се при- што се већ увелико најављује у реструктурирању морају да за- и спровести у дело неизвесно је
ватизују и да за нове власнике до-
бију управо фирме из ове земље.
Ово је на почетку самита изјавио
Драган Срејовић, директор Групе
„Застава возила”, додајући да за
три њихове фабрике постоји ин-
тересовање шест кинеских компа-
нија и да скуп у Београду на нај-
вишем нивоу увећава шансе да се
партнерство успешно оконча, јер
ће му дати нови импулс.
За Фабрику камиона „Застава”
заинтересоване су три кинес-
ке компаније, међу којима је и
највећа државна фабрика терет-
них возила „ЈАК”, за Фабрику спе-
цијалних возила у Сомбору инте-
ресовање су показале две кинеске
компаније, а за „Заставу ИНПРО”
заинтересован је један партнер.
Но, извештачи су забележили да
у бројној делегацији кинеских
привредника у Београду није би-
ло представника предузећа која су
показала интересовање за крагује-
вачке и сомборску фабрику.
Са друге стране, иако је Срејо-
вић обелоданио да су кинески
партнери заинтересовани за стра-
тешко партнерство са нашим фар-
мама, што повлачи велика ула-
гања у инвестиције и по правилу
је најбољи модел када се има у ви-
ду развој и модернизација преду-
зећа, то још није озваничено тамо
где треба. Наиме, Министарство
привреде није званично објавило
по којим моделима ће се фирме
приватизовати. Незванично, до
Фабрике камиона је стигао глас из
Београда да је за њих предвиђено
стратешко партнертсво, али се ПРЕГОВОРИ СА КИНЕЗИМА ПООДМАКЛИ – ДАЉЕ СВЕ ЗАВИСИ ОД ДРЖАВЕ
званична потврда из Министар-
ства још чека. и у Београду ништа ново и не би схваћене. На тај начин нико до врше приватизацију најкасније прогнозирати и знаће се онда ка-
■ Рок истиче – резултата нема могло да се догоди. сада није приватизован и то ће до краја ове године, сада фактор да се званично распише тендер за
Што се, пак, тиче стратешког се можда догодити само са Же- брзине постаје најважнији, сматра приватизацију фабрике.
Податак да представници Ком- партнерства као модела прива- лезаром у Смедереву. За преос- Несторовић. Треба имати у виду да су се за
паније „ЈАК”и других заинтере- тизације за ову фабрику Несторо- тале фабрике у оквиру великих ■ Битно је тржиште ову фабрику заинтересовали и
сованих за „Камионе” нису били вић каже да је то ствар државе и система тражића се појединачна једна немачка и једна италијан-
у децембру у Београду касније је да коначну одлуку треба да донесе решења, сматра Несторовић. Када се све то узме у обзир ди- ска компанија чије су делегације
допуњен најавом да ће делегација Министарство привреде. У тој од- Ако се за фабрику камиона ректор Фабрике камиона не ис- биле у посети, па треба видети
„ЈАК”-а већ почетком фебруара луци оно треба да пође од тога да ипак одреди такав модел, то би кључује могућност да би и модел шта би на тендеру оне понудиле.
наступајуће године доћи у Кра- ли су ова фабрика и њена будућ- био исти поступак као са форми- продаје имовине био можда до- По директору Несторовићу, код
гујевац на наставак прегово- ност стратешки важни. рањем фабрике „Фијат аутомоби- бро решење за предузеће у овом одлуке партнера важну улогу сва-
ра. Директор фабрике камиона - У принципу, набројане ли Србија”,где је држава унела у тренутку. То би подразумевало како ће имати процена тржишта у
Ђорђе Несторовић каже да о тој фабрике су део Групе „Застава заједничко предузеће хале и од- да страни партнер купи имовину Србији и могућности пласмана у
посети још ништа не зна, али да возила”,али је свака појединач- ређену опрему ослобођену дуго- фабрике ослобођену дугова према иностранству. Ако партнери имају
недолазак представника највећег но субјект приватизације и нема ва, док су Италијани унели нову држави и њеним предузећима, а спремљено решење за проблем
потенцијалног парнера не треба изгледа да се цела Група прива- најсавременију опрему и знат- таквих је 90 одсто дугова у овом тршишта, онда ће све ићи много
ништа да значи, јер су преговори тизује кроз стратешко партнерст на средства у адаптацију хала и поредузећу, уз обавезу да преузме лакше и брже, али ако тржиште
са њима већ у поодмаклој фази во, како су можда неке изјаве инфраструктуре и на тај начин одређени број радника. Такав мо- треба да пронађе сама фабрика
дел примењен је у фабрикама би- онда то додатно комликује ствар,
вшег Холдинга „Филип Кљајић”. оцењује Несторовић.
КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕРЕСАНТАН ЗА ИНВЕСТИТОРЕ СА ДАЛЕКОГ ИСТОКА Све варијанте су отворене, али У овом тренутку на снази и
усред припрема за окончање при- даље остаје Меморандум о са-
Кинези меркају и Заставу ИНПРО ватизације у фабрику камиона радњи који су „Застава камиони“
у априлу ове године потписали са
пре непуних месец дана стигла
Бранко Вељовић, директор „Заставе ИНПРО”, предузећа које има је понуда за добровољни одлазак кинеским „ЈАК”-ом, а који под-
статус заштитне радионице јер запошљава више од 50 посто инвалид- запослених уз отпремнине које су разумева партнертсво у три фазе.
них лица, потврђује информацију да је и за њих заинтересован један умањене са 300 на 200 евра по го- Прва би била монтажа камиона
кинески партнер. Реч је о фирми „Дексел” из Далајана, која се такође дини стажа. За свега три дана ко- кинееког произвођача у Крагује-
бави производњом ауто приколица као и крагујевачка фабрика. лико је понуда трајала пријавио се вцу, друга укључивање домаћих
Тиме је, како ствари стоје, коначно отклоњена дилема да ли ова 161 радник, и ако се тај програм произвођача у израду компонен-
фабрика уопште може да иде у приватизацију, јер су нека тумачења спроведе у фабрици би остао 221 ти за уградњу, а трећа стратешко
законских решења била да то не може, с обзиром на стастус запосле- запослени. Директор Несторовић парнерство, односно заједничка
них инвалида. Ипак, превагнуло је тумачење да предузеће мора у каже да су се људи пријавили из- производња.
приватизацију јер је власник капитала Група „Застава возила”. над свих очекивања по систему Директор фабрике камиона
Власник кинеске компаније посетио је погоне „Заставе ИНПРО” и „дај шта даш” како би прекинули сматра да би најбоље решење
показао интересовање да приватизује погон за производњу приколи- неизвесност која дуго траје. било да се, у случају да је „ЈАК”
ца, али да није спреман да упосли више од 200 радника. У фабрици Ипак, за саму будућу прива- и даље озбиљан кандидат за при-
тренутно има 350 запослених, с тим што у погонима штампарије и тизацију свођење фабрике на се- ватизацију ове фабрике, преско-
текстила ради њих 70. То би значило гашење ова два погона, али би и
тада остао вишак од још осамдесетак радника, чији статус би требало дам пута мање радника него 2003. че прве две фазе из потписаног
накнадно решавати. године нема пресудан значај. Но- Меморандума и одмах пређе
На питање да ли би се и овде применио модел стратешког партнер- ви већински власник моћи ће да на трећу, односно формирање
ства, Бранко Вељовић одговара да је то у овој фабрици сувише ком- ангажује онолико нових радника заједничког предузећа, макар и
пликовано због имовинских питања, јер хала не припада предузећу, колико му треба, па ће моћи по- кроз гринфилд инвестицију. То
већ је изнајмљена. Коначну одлуку о моделу донеће Министарство ново да запосли и неке од оних би значило изградњу потпуно
привреде, а оно што је неспорно је да ће однос запослених остати који су сада отишли, јер као при- нове фабрике на некој слободној
непромењен како би и даље више од 50 одсто запослених била инва- ИПАК ПРИВАТИЗАЦИЈА И „ЗАСТАВЕ ватна фирмка на то има право, локацији, или у кругу постојеће
лидна лица, закључује Вељовић. ИНПРО“: БРАНКО ВЕЉОВИЋ мишљења је Несторовић. фабрике камиона.
   1   2   3   4   5   6   7   8