Page 19 - kragujevac 2015
P. 19www.kragujevacke.rs Четвртак, 1. јануар 2015. 19
Својеручно


ШАВОВИ НА МОЗГУ неосвешћени, простонародни срп- ва „ослобођењем” или „савезничком
скохрватски језик хвали са своја два помоћи”, него доследно устаљеним
језичким навикама - „НАТО агре-
писма, док српски, суверени и вла-
Говорите ли српскохрватски дајући, он је искључиво, чак тријум- сија”. Да ли то значи да су лидери
фално искључиво ћирилични.
ДОС-а себе интимно и једнако до-
следно схватали као „савезнике аг-
Ћириличне школске читанке
српским ђацима представљају и
књижевност која је стварана у Ср- ресора”? Не могу да верујем.
Мислим да се ради о недовољ-
бији. Од некуд, стиче се утисак да у но промишљеној позицији, о не-
Србији не живе Албанци који пишу постојању утемељене критичке
на албанском, Мађари који пишу дистанце, о лингвистичкој конта-
на мађарском ... Да цитирам коле- минираности и захваћености већ
гу који је професор српског језика припремљеним трачницама и стра-
и књижевности, судећи по школ- тификацијама увелико прогредира-
ским читанкама, књижевност у лог српског језика. А недокучивост
Србији стварају само мушкарци, на његовог стваралачког језгра, не-
српском, који, дакако, пишу ћири- видљивост група којима је то језик
лицом. Домаћа њижевност, према животних интереса, сразмерна је
извештају на српском, мора бити, степену нетранспарентности јавног
дакле, и етнички чиста. Непреводи- живота и недокучивости центара
во је на српски језик то да домаћа моћи за демократске легитимацијс-
књижевност није само српска, и да ке процедуре.
је њено богатство то што је стварају Типично је за период настајања
и писци који пишу на језицима на- српског језика да су сва истражи-
ционалних мањина. вања преференција грађана покази-
вала убедљиву ненаклоњеност гру-
РПСКИ језик изгледа да не- пама које су демократски изабране
ма лако уочљиве уско-линг- (народни посланици, политички
Свистичке специфичности које функционери...). За српски језик
би га строго и јасно разликовале је типично да сугерише поштовање
од српскохрватског језика. Крупне према цркви, војсци и полицији, да-
разлике се не могу превидети тек у кле према структурама које грађани
перспективи, тамо где се језик ме- не бирају и којих се демократија не
ша са светом, а свет је увек језички дотиче.
посредован. Да није реч тек о жар-
гону, специфичном језику неке со- ТВАРНИ учинци ове новоком-
цијалне групе, већ о логици (логика поноване језичке драме на тлу
и носи такво име као израз свести С„централног јужнословенског
о прожимању језика, мишљења и дијасистема” поражавајући су по
стварности), дубин- перспективе српског
ски организованој Све је већи број културног феномена
правилној структу- и морали би неког да
ри, види се по тота- образованих забрину. Неког коме
дију за стварање слике света: срп- Да се показати, обрнуто, српскохрватски језик пре- лизујућој тенденци- младих људи је истински стало до
ски језик са својим чистим српским утемељио и предодредио политички ји. обичних људи срп-
културним наслеђем нема моћ да документовано, процес стварања Југославије. Откако су, упркос у Србији који ског народа, што се,
откључа и отвори тешка врата ве- да се тај језик благовремених упо- енглески језик према мојим искуст-
ликога Света. у времену свог ИТАЋЕ с правом неко: па зорења лингвиста познају боље од вима, на српском је-
Проблем дакле није политички, ако и сам кажеш да Срби го- да то не чине, још зику каже „народни
није ни економски, није ни правни, филолошког Пворе српскохрватски, ко онда крајем прошлог века било којег другог. издајник”. Грађани
али има и свој правни и економски обликовања, уопште говори тај твој неодрживи српски политички Они рачунају на које обликује званич-
и политички и сваковрсни аспект. и бесперспективни српски језик? популисти донели ни српски језик све
Проблем је дубљи – културолошки, пре политичке То је језик идеолошке исправности законе којима је уки- интернационални слабије познају и све
тј. цивилизацијски. Зато што је то артикулације у савременој Србији, један норма- нут српскохрватски контекст. С пуним учесталије погрешно
језик идеолошки конструисан вај- тивни, прописивачки језик, којим и којима је српски користе речи, иди-
но за потребе очувања националног југословенске се диктира вредносна оријентација језик озваничен као правом, јер је то оме, фразе и посло-
идентитета, српски језик не уме да идеје, у генијалним и којим се потврђује лојалност дик- матерњи језик срп- једини легитимни вице свог матерњег
каже и усвоји као своју мудрост ду- тираном курсу. То је језик стварне ског народа, поста- српскохрватског је-
боки увид да за стварност није кон- прегнућима Вука друштвене моћи, монопола, рекао ло је беспредметно контекст њиховог зика.
ститутиван идентитет него разлика. Караџића, Јернеја бих, па следствено и језик акционог српски називати матерњег У недостатку ма-
Идеја монохроматске стварности друштвеног договора. Када Србин жаргоном, епохал- терњег језика који их
је неодржива идеја ништавила Копитара, Ђура проговори тим и таквим српским ним стилом, дија- српскохрватског ситуира у свету, су-
(„мрака у којем су све краве црне”, Даничића, чак и кад језиком, он тек тада говори, биб- лектом, било каквим језика. У том више култивисани за
рекао би Хегел) – колорит за фото- је називан српским, лијски речено, „као онај који има делом српскохрват- контексту је некакав пиџин (што
документ пролазности и трулежног власт”. ског језика. Тај из- је реална претња и
ишчезавања. Није ствар само у томе заправо мисли као Диктатом самог српског језика мишљени, утварни српскохрватски могућа компроми-
што је српскохрватски језик некад српскохрватски, он се има чувати од скрнављења и део озаконио се као језик и настао тујућа перспекти-
отварао свет, него и у томе што тек искварених употреба. А скрнави га јединствена и апсо- ва српског језика),
српски сада отвара неслућене разне као општи све што није чисто српско. Тако, на лутна целина. млади у Србији све
лаповско-баточинске контраверзе. јужнословенски пример, он захтева да буде писан Ако се у узбурканој и усковит- активнији и афирмативнији однос
То је језик којим се отвара амбис искључиво ћирилицом. То што се ланој југословенској јавности, раз- имају према употреби енглеског
Антисвета, антицивилизацијска језик наш матерњи језик сасвим коректно дираној националистичким страс- језика. Све је већи број образо-
перспектива, речју, антијезик који и ефикасно може писати и латинич- тима, још увек наивно одржавао ваних младих људи у Србији који
нас сурвава у регресију низ верти- ним писмом, те су оба писма њего- привид да су српски и хрватски енглески језик познају боље од
калу којом се једном давно, исто- ва, српски језик ипак не схвата као језик механички одвојиви као и на- било којег другог. Они рачунају
ријски, беше успињала наша циви- сопствену предност и богатство. Ла- роди чије име српскохрватски језик на интернационални контекст.
лизација. тиница је ту облик штетног утицаја, носи, ишчезавањем југословенског С пуним правом, јер је то једини
Да бисмо се разумели: српски облик декаденције. Заправо, само се оквира морало је постати бар у легитимни контекст њиховог ма-
језик није матерњи језик Срба. Србији јасно да ствари са духом и терњег српскохрватског језика. У
Матерњи језик Срба увек је био и језиком нису тако тривијалне нити том контексту је српскохрватски
остао је српскохрватски језик. Да једнослојне. језик и настао. А има ли у том
се показати, документовано, да се Али више се није могла зауста- контексту српског језика? Или је
тај језик у времену свог филолош- вити тенденција која је увелико он и стваран са идејом изузимања
ког обликовања, пре политичке поодмакла у чистунству лексич- из било каквог интернационалног
артикулације југословенске идеје, ког фонда, у медијски креираним контекста?
у генијалним прегнућима Вука обртима, у системски подржаним, Трагом ових питања, ево и једне
Караџића, Јернеја Копитара, Ђу- акцентованим,издвојеним текстови- лингвистичке занимљивости за крај.
ра Даничића, чак и кад је називан ма, у свакодневици импрегнираној Основна одлика варијабилности
српским, заправо мисли као срп- разрађеном идиоматиком, фразе- српскохрватског језика јесте њего-
скохрватски, као општи јужносло- олошким низовима, реторичким ва трострука интерпретација упит-
венски језик. Јернеј Копитар, још ослонцима. Само простодушна на- но-односне заменице „шта”. Према
пре упознавања са Вуком, припре- ивност, неука у дубинама језичких томе се и три његова основна дија-
ма основ језичке реформе као услов питања, може веровати та таква и лекта називају: штокавски, кајкав-
за политичку еманципацију јужног толика продукција говора и промо- ски и чакавски. У српском језику
словенског елемента аустријског ција новоуведеног језика оставља ти дијалекти не постоје. Он је своје-
царства. Чекајући на Вука он пред- стварност и њену слику недотакну- времено тежио да укине и наречја и
лаже да се тај језик назове „онако том. све изравна према екавици. Једини
како га српски писци већ сами и Ја не умем да објасним друга- језик који је сачувао ову дијалекат-
називају – славено-српски”. Није чије него лингвистички зашто су, ску разноврсност српскохрватског
некаква ауторитарна Југославија на пример, ДОС-ове власти, и по- језика данас себе зове хрватским.
диктирала српскохрватски језик сле тријумфалне победе, наставиле Да ли би сутра, уз претпостављено
као своју идеолошку норму и поли- са официјелном употребом идиома прогредирање описаних трендова,
тички услов, него сасвим супротно, „НАТО агресија”. Није природно да српски језик могао постати неин-
самоосвешћење словенских народа онај коме је јасно да је Милошевића тегрисана и релативно самосвојна
Балкана на српскохрватском језику срушио НАТО и да без те интервен- дијалекатска варијанта хрватског
родило је југословенску идеју. Није ције ни сам не би добио политичку језика?
дакле Југославија измислила срп- шансу, да упркос томе савезничку (Аутор је професор филозофије у
скохрватски језик него је, сасвим интервенцију на тлу Србије не нази- Првој крагујевачкој гимназији)
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24